A Ω
Αναγωγή => Σημείο

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
Σημείο / "η Αρχή του Τέλους"
"Απειρον Αέναον Γίγνεσθαι"
Σημείο : ενδοβολής -εκβολής, ύλη - ενέργεια
-Χώρος ( θέση ) + Χρόνος ( στιγμή) /Αλληλενέργεια στο Χρόνο-Χώρο 
-Η αρχή της απροσδιοριστίας / "η κίνηση της ακινησίας"

Το έργο Α Ω συνίσταται ως ένας εξελικτικός μηχανισμός μεταβάσεων που εκκινούν και καταλήγουν στο σημείο / η αρχή του τέλους - κίνηση της ακινησίας. Τα ενδιάμεσα συνόλα και υποσύνολα  των διαδικασιών εκλέπτυνσης των μεταβάσεων που το συγκροτούν, διαπραγματεύονται τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις  που αναπτύσονται:
α)   μεταξύ θεωρητικών και σχεδιαστικών κατασκευών,
β) προβολικών σχέσεων και αναλογιών  της παρατήρησης  του φυσικού  και κατασκευαστικού κόσμου και των χωροχρονικών συντεταγμένων τους (των φαινομένων της παρατήρησης φυσικών και σχεδιαστικών κατασκευών και των θεωρητικών προσεγγίσεων τους - σύγχρονες προσεγγίσεις Πυθαγορείων αναφορών),
γ)   τις συνεχείς  χωροχρονικές αλληλεπιδράσεις των δεδομένων και εικόνων που οδηγούν απο την δομή στην αποδόμηση και εν τέλει στην "απουσία βλέμματος" και αντικειμένου,
δ)  συμπύκνωση στο σημείο: της ύλης - ενέργειας / στο Χώρο (θέση) - Χρόνο (στιγμή).

Τιτλοφορία  έργου  Α Ω:
-Φιλοσοφικές προσεγγίσεις -αναφορά στην τιτλοφορία:
´Αλφα - Ωμέγα... η «μεγάλη ενότητα»
Ο «εν-οίκος και η «ά-τομη ενότητα Α-παντων», η οντολογική ανύψωση που ο  Χάιντεγκερ την ονόμαζε ανύψωση προς την “Ύπαρξη“ και  ο Ρίλκε μετοίκιση στο «Ενδοσύμπαν».
Α = Δομή -Γεωμετρία του πραγματικού.
Ω = Ανοιχτός ελλειπτικής σχεδίασης Κύκλος / Ανοιχτό το πεδίο της ψυχικής ποικιλότητας  των δυνατοτήτων...
Α Ω: μια διαδικασία προβολής / αναγωγής  του πραγματικού χώρου κατασκευής Α στο Αέναον Αχώρητο σύμπαν...

Υποσημειώσεις:
Δεδομένα πρόσληψης  και διαδικασία εν εξελίξει ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ τους:  0 - 1 - Σημείο: Οι Πυθαγόρειοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην έννοια του σημείου. Tο σημείο αποτελεί μάλιστα ακρογωνιαίο λίθο της γεωμετρίας τους και της ευρύτερης κοσμοθεωρίας τους. Το ίδιο  ισχύει για όλες τις επιστημονικές έρευνες και γεωμετρίες στις μέρες μας,  στις οποίες ο ορισμός του σημείου αποτελεί σημαντικό και κρίσιμο θεωρητικό ζήτημα. Από το Σημείο, που δεν έχει συντεταγμένες, προκύπτει  η Εν δυνάμει δυνατότητα κάθε κατεύθυνσης - Συντεταγμένης και την διάνοιξη νέων δρομολογίων...
- η Αρχή ως αξίωμα  μιας  εν εξελίξει δημιουργίας νέων δομών, συντεταγμένων τόπων και αντικειμένων στο Χρόνο -Τόπο.

2-  Μετερεωλογικό φαινόμενο ´Αλως:
Η "Άλως η ηλιακή" συμβολίζεται στη Μετερεολογία με κύκλο, στον οποίο φέρεται κάθετος και οριζόντια διάμετρος ως σταυρός. Παρέχει μια πρώτη καθορισμένη γεωμετρική διάταξη (κύκλος), η οποία αφαιρετικά λειτουργεί ως η γραφική απεικόνιση του θεωρήματος Καραθεοδωρή  (προβολική σχέση - απόδειξη  αναλογίας των καμπυλών του στυλοβάτου του Παρθένωνα με τόξα μεγάλων κύκλων). Η υπέρθεση  της διάταξης αυτής επάνω απο την σχεδιαστική δομή του Παρθενώνα ως ανοιχτό ερώτημα, λειτουργεί  σε ένα πρώτο επίπεδο μετάβασης από το φυσικό ( παρατηρούμενο φαινόμενο) στη θεωρητική και σχεδιαστική κατασκευή.
3- Σχεδιαστική Δομή του Παρθενώνα:
Αποτελεί το βασικό επίπεδο της εξελικτικής διαδικασίας στις διάφορες χρονικότητες της, το οποίο μεταβάλλει δυναμικά το πεδίο σχέσεων και εφαρμογών, των προσλήψεων και δεδομένων:
α) καμπύλωση των σχημάτων της δομής,
β) διαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων, μεταβολή αυτών σε σημεία (ψηφιοστοιχεία) στο χώρο.

Αλεξάνδρα ΝασιούλαA Ω
Reduction => Point

KEYWORDS:


Point / "the Beginning of the End"

"Infinite Aenaon (or Perpetual) Becoming"
Point: introjection –ekvolis (or ejection), matter – energy.
-Space (position) + Time (moment) / interaction in Time-Space
-The elusiveness principle / "the movement of immobility".

The project A Ω involves an evolutionary mechanism of transitions starting and finishing at the point / "the beginning of the end" - "moving immobility".
The transitional sets and subsets of sophistication processes of transformations that constitute the project, discuss the developing relations and interactions:
a) Between theoretical and design structures.
b) Projection relationships and proportions of the observation of the natural and the artificial world and their space-time coordinate (The phenomena of natural and design structures observation and their theoretical approaches - modern Pythagorean approaches references).
c) The continuous space-time data and images interactions that lead from the structure to degradation and ultimately to the «absence of sight" and object.
d) Condensation in the point: of matter - energy / the Space (position) – Time (moment).
A project entitled A Ω
-Philosophical approaches - reference to the title:
Alfa - Omega ... the "great unity".
The ‘in-house’ (internal) and the "individual unity of All", ontological elevation that Heidegger called the uplift to the "Being" and Rilke resettlement in 'Endosympan "(Interior Universe).

A = Structure – The geometry of real
Ω = Open elliptical drawn Circle/Open field of the spiritual diversity of probabilities...
A Ω: a ​​projection / contraction process of the actual space structure A to Aenaon (Perpetual) Uncontainable universe...
Footnotes:
Data collection and ongoing process of relations development between them:
0-1 - Point: The Pythagoreans pay particular attention to the concept of the point. The point is actually the cornerstone of their geometry and their wider worldview. The same applies to all scientific research and geometries nowadays, in which the definition of the point is an important and critical theoretical issue. From the Point, that has no coordinates, derives the potential probability of any direction - Coordinate and the opening of new routes...
- The Beginning as a principal "of an ongoing creation of new structures, space coordinates and objects in space-time.
2- Meteorological phenomenon Halo: The "Solar Halo" symbolized in Meteorology with circle, where allegedly is drawn vertical and horizontal diameter forming a cross.
It provides a first fixed geometrical arrangement (circle), which in abstraction functions as the graphical representation of the Karatheodori theorem (Projective relationship - proof of the proportion of the Parthenon stylobate curvature with large arcs - parabolic). The superposition of this design on the design structure of Parthenon as an open question, on a first level serves the transition from the natural (observed phenomenon) to the theoretical design and structure.
3- Parthenon Design Structure: It is the main level of the evolutionary process in its different timings, which dynamically alters the relations range and the intake and data applications.
a)   Curving of the structure shapes.
b)   Dividing direct line segments, modification of these into points (psifiostoicheia – digit-elements) in space.
Alexandra Nasioula

Owl Art Space 
Θέσπιδος 10 - Ακρόπολη