Φύσει εν δυνάμει

Η εργασία μου, την οποία ανέπτυξα επάνω στο ρυθμικό σύστημα Fibonacci, επιδιώκει να καταγράψει την εξελικτική πορεία του φυτικού κόσμου μέσα από τη φυσική διαδικασία. Το αριθμητικό αυτό σύστημα υπάρχει παντού στη φύση, από την ανάπτυξη των μίσχων, των κλαδιών, των πετάλων ενός λουλουδιού και τη διάταξη των φύλλων ενός φυτού, έως την κυτταρική δομή ενός ανθρώπου και την εξωτερική του μετρική μορφή.

Στη συγκεκριμένη ζωγραφική εφαρμογή, η ανάπτυξη ξεκινάει, επίσης παράλληλα με τη φυσική διαδικασία, από κάτω προς τα επάνω. Στα τέσσερα ανεξάρτητα κομμάτια του έργου το σύστημα εφαρμόζεται με δύο τρόπους: α) ως μέγεθος της ζωγραφικής επιφάνειας του εκάστοτε κομματιού (οριζόντια διάταξη) και β) ως παράθεση εικόνων διαφόρων υποθέσεων της μορφής των φυσικών στοιχείων (κάθετη διάταξη). Ο τρόπος απόδοσης των οριζόντιων μερών, ακολουθεί τη φυσική ανάπτυξη τοπικά: δομικά στοιχεία υπεδάφους - χώμα, πετρώματα, οργανισμοί, σπόροι (1), χρωματικές αναφορές σε ρίζες και ριζικά συστήματα (2), ανάπτυξη μίσχων και κλαδιών (3), αφαιρετική χρωματική ανάλυση φυλλωμάτων και ανθών (5). Ο τρόπος απόδοσης των κάθετων μερών συγκροτείται οπτικά μέσα από μία αισθητική ακολουθία σε σχέση με τα μέρη του έργου της Ιωάννας Ασσάνη, προκειμένου οι δύο εργασίες να οδηγήσουν σε ένα σύνολο.

Μαρία Καραγκουνάκη
Potential nature

My work, which is developed on Fibonacci’s rythmic system aims in recording the evolutionary course of plant kingdom through the natural process. The arithmetic system of the Fibonacci sequence exists everywhere in nature, from the growth of stems, branches, petals of a flower and the layout of a plant’s leafs to the cellular structure of a human and his outer metric form.

The development of the work starts, parallel to the natural process, from the bottom to the top. In the four independent parts of the work the system is applied dually: a) to the size of painting’s surface area (horizontal layout) and b) to the exposition of images of various hypotheses’ of the natural elements’ aspects (vertical layout). The horizontal parts are attributed following the natural growth locally: natural elements of the subsoil – soil, rocks, organisms, seeds (1), color references to roots and root systems (2), growth of stems and branches (3), subtractive color analysis of foliage and flowers (5). The attribution of vertical parts is optically constituted though an aesthetic sequence relative to the parts of Ioanna Assani’s work, so as the two works lead up to whole.

Maria Karagounaki


Φύση εν δυνάμει, 110x85 εκ., ακουαρέλα, ακρυλικό, μολύβι σε ξύλο θαλάσσης, 2016

Potential nature, 110x85 cm., watercolor, aquarelle, pencil at sea wood, 2016
Λεπτομέρειες έργου  /  Details of the paintingΑrt Athina 2016,  πλατφόρμα 6 / platform 6

Πόλις εν δυνάμει / Φύση εν δυνάμει -Σχέση Ι, Ι. Ασσάνη / Μ. Καραγκουνάκη
Potential city / Potential nature -Relationship I, I. Assani / M. Karagounaki